Když Bůh volá…

Bůh volá různým způsobem. Významným znakem povolání je, když někdo v srdci cítí Boží pozvání, aby se daroval jenom jemu. Jde o pozvání, ne o příkaz. Jako se musí pro manželství rozhodnout oba dva, muž i žena, tak je také k povolání do řádu potřebná svobodná a velkodušná odpověď povolaného.

Kam Bůh volá

Mnoho lidí se rozhodne, že uposlechne Boží volání ke zvláštní blízkosti k Němu. To ještě nutně neznamená, že je Bůh volá do kartouzy. Ke kartuziánskému podvolání je třeba, aby někdo pocítil také touhu po modlitbě v tichostí posvěceném životě, anebo aby cítil jasné a nepochopitelné volání přímo do kartuziánského řádu.

Otec nebo bratr?

Kandidát se musí před vstupem do kláštera rozhodnout pro život otce či bratra. Boží povolání k jednomu či k druhému může být rozpoznáno především podle darů, jakými Jím byl obdařen, a dále podle vnitřního stavu srdce. Znaky povolání k otci jsou: sklon k přísné vnější samotě, otevřenost a způsobilost ke kněžství, schopnost k vyplnění času v cele, tendence ke studiu, hudební sluch; zatímco znaky povolání k bratrovi jsou: schopnost a inklinace k manuální práci, sklon k pokoře a životu ve skrytosti a k větší jednoduchosti a svobodě při modlitbě, pocit povolání ke službě spolubratřím. Otcové se více podobají Ježíši když se osamoceni modlil v horách, zatímco bratři více Ježíši ve skrytu Nazaretu.

Způsobilost

Kandidát musí být věřící katolík, vést řádný život víry a také musí mít základní vzdělání ve víře. Dále musí být tělesně i duševně zdráv, způsobilý jak k osamělému životu, tak i ke společnému způsobu života a musí být připraven vždy plnit povinnosti, které vyžaduje jeho stav, a  které od něho vyžadují jeho představení. Mezi vlastnostmi, které má kandidát mít, je jako nejlepší způsobilost mít vždy mírné a střízlivé úsudky. Mladší 20 let a starší 45 let jsou přijímáni jen jako vyjímky. Kromě toho je pro klášterního mnicha potřebné, aby měl dosatečné všeobecné vzdělání, aby mohl studovat a přijmout kněžské svěcení, aby měl hudební sluch a aby si před vstupem do noviciátu osvojil dostatečné znalosti latinského jazyka.

Přijetí

Pokud se někdo cítí povolán do života v kartouze, může napsat magistrovi noviců. Ten zařídí návštěvu kartouzy a poté, delší zkušební dobu v rámci klášterního života. Pokud se kandidát rozhodne vstoupit do kláštera, o jeho přijetí rozhodne magistr noviců a převor. Několik dnů po vstupu dostane černý postulantský plášť s čepičkou, který nosí při společných liturgických cvičeních. Postulantura trvá nejméně tři měsíce, nejdéle jeden rok. Potom, když se trvá na svém rozhodnutí, prosí v kapitule, aby ho přijali „na zkoušku v mnišském obleku jako pokorného služebníka všech“ (Pravidla 36,3). Shromáždění tajně hlasuje o jeho přijetí, konečné rozhodnutí je v pravomoci  převora. Prosba a hlasování se opakují při všech dalších stupních mnišské výchovy.

Noviciát

V době noviciátu, který trvá dva roky, nosí novic mnišské oblečení s kratší kapí, při společných cvičeních má přes ně ještě černý plášť. Také dostane vlastnictví nad svým majetkem až do slavných slibů, u sebe v cele nemá nic svého, aby mohl následovat chudého Ježíše Krista. Bratři se na konci noviciátu musí rozhodnout pro život konvrše anebo donáta. Otcové-novici pak v druhém roce začínají teologická studia, která probíhají uvnitř kláštera a jsou přizpůsobena našim poměrům.

Sliby

Po skončení noviciátu mnich skládá sliby: stálosti, poslušnosti a změny způsobu života. Otcové v tu dobu zůstávají pod vedením magistra noviců, bratři až do slavných slibů. Po třech letech obnoví sliby na další dva roky, načež – jestliže obstojí – je připuštěn k slavným slibům, které ho zavazují až do smrti. Pravidla říkají, že dříve než se někdo neodvolatelně „zaváže sliby, má důkladně přemýšlet, zda se chce opravdu dát Bohu navždy“. Neodvolatelný veřejný závazek se uskutečňuje po sedmi letech přezkušování. Po dvouletém noviciátu pak může novic svobodně odejít, avšak již při vstupu platí Ježíšova slova: „Nikdo, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se nazpět, není způsobilý pro Boží království“ (Lk 9,62). Kdo by vstoupil jen s úmyslem zakusit, skutečnou podstatu kartouzy nezažije, neboť ta spočívá v bezvýhradní odevzdanosti sebe sama Bohu.

Adresa:
Kartouza Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Webová stránka Velké Kartouzy:
www.chartreux.org