Dve rozličné cesty

„Hlavnou snahou a náukou našeho povolania je: v tichosti a samote nájsť Boha“ (Pravidlá 12,1). K tejto jedinej podstate kartuziánskeho života smerujú kartuziáni v dvoch formách: ako pátri-kňazi (mnísi z klaustra), alebo ako bratia (mnísi-laici). Pre lepšie pochopenie vzťahu medzi oboma formami pozri ešte Páter alebo brat?.

Samota bratov

„Bratia žijú skutočný samotársky život, aj keď je ich samota menej viazaná na celu. So svojou prácou pomáhajú kláštornému spoločenstvu v tých potrebách, ktoré sú im zvlášť zverené: (napr. práčovňa, krajčírska dieľňa, kuchyňa, zeleninová záhrada, rôzne údržbárske práce atď.). Po zásluhách ich odvedenej práce sa môžu pátri viacej zdržiavať v tichosti cely“ (Pravidlá 11,5). Bratia posväcujú viacej času manuálnej práci ako pátri, avšak nie viacej ako sedem hodín denne; ich práca je rozdelená tak, aby každý, koľko je možné, pracoval sám a v tichu. „Duchovná koncentrácia pri práci privedie brata do kontemplácie… Život brata je prednostne usmerený ku zjednoteniu s Kristom a aby ostal v jeho láske. S pomocou milosti svojho povolania nech sa teda s celým srdcom snaží uchovať tvalú spomienku na Boha, buď v samote v cele, buď pri svojej práci (Pravidlá 15,10.18). Bratia žijú vo vlastnom diele kláštora v dvojizbových celách s kúpeľňou.

Strava a pôst

Jedlo je vopred a dobre pripravené v postačujúcom množstve. Mnísi nikdy nejedia mäso, okrem rybieho. Jedenkrát týždenne – obyčajne v piatok – majú bratia, ktorí si to prajú, „abstinenciu“, kedy prežijú deň len s chlebom a s vodou. V adventnom a pôstnom čase jedia len jedenkrát denne a zriekajú sa tiež mliečnych jedál. V dňoch keď vykonávajú náročnejšiu prácu, môžu sa naraňajkovať. Kvôli väčšiemu pracovnému priestoru, je pôstna zdržanlivosť bratov menej náročná ako pri pátroch. Novici si na pôst privykajú postupne pod vedením magistra novicov.

Konverzi a donáti

Ku prvým bratom, ktorých volali „konverzi“ („obratení“), sa neskoršie pridružila ešte druhá skupina, ktorú voláme „donáti“ („darovaní“). Donáti neskladajú sľuby, ale z lásky ku Kristovi s obojstrannou dohodou sa odovzdajú Rádu. Keďže žijú mnísky život, aj im hovoríme „mnísi“. Život donátov je v podstatných prvkoch (samota, odlúčenoť od sveta) podobný životu konverzov, prvky ohľadom modlitbovej bohoslužby a pôsta je možné slobodnejšie prispôsobiť ich potrebám a možnostiam. Pre kláštor sú veľkou pomocou a oporou, a niekedy vykonávajú také služby, ktoré by konverzom prekážali pri vyplňonaní ich povinnosti.

Údaje:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovinsko
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Internetová stránka Veľkej Kartúzy:
www.chartreux.org