Keď Boh volá…

Boh povoláva veľmi rozličnými spôsobmi. Spoľahlivým znamením povolanosti je, ak ten kto v srdci cíti božie volanie, sa so všetkým odovzdá jedine Jemu. Ide o volanie, nie o príkaz! Pre manželstvo sa musia rozhodnúť obaja, tak je tiež pre rehoľné povolanie potrebná slobodná a veľkodušná odpoveď povolaného.

Kam Boh volá?

Veľa ľudí sa rozhodne, že nasledujú božie volanie, ktoré ich volá do intímneho spoločenstva s Ním. To ešte neznamená že ich Boh volá práve do kartúzy. Pre kartuziánske povolanie je potrebné, že niekto cíti tiež túžbu po jedinečnom modlitbe a tichu zasvätenom živote alebo jasné, aj keď veľakrát nepochopiteľné volanie priamo do kartuziánského rádu.

Páter alebo brat?

Kandidát sa musí už pri vstupe rozhodnúť buď pre život pátra, alebo pre život brata. Pánove volanie k jednému alebo k druhému spôsobu života môžeme rozoznať predovšetkým po daroch ktoré On dal a po vnútornom volaní srdca. Znaky pre pátrovske povolanie sú: sklon ku prísnejšej vonkajšej samote, otvorenosť a spôsobnosť ku kňazstvu, spôsobnosť ku vyplneniu času v cele, radosť ku štúdiu, posluch na spievanie; znaky pre bratské povolanie sú: spôsobnosť a radosť na ručné práce, sklon ku ponížnemu a skrytému životu i sklon ku jednoduchosti a slobode v modlitbe, cit povolanosti ku konkrétnej službe spolubratom. Pátri viac znázorňujú Ježiša ako sa sám modlí na hore, bratja viac znázorňujú Ježiša v jeho skrytom živote v Nazarete.

Spôsobnosť

Kandidát musí byť veriaci katolík, s usporiadaným na katolíka zodpovedajúcim životom, a ktomu prislúchajúcimi sviatosťami. Ďalej musí byť telesne a duševne zdravý, spôsobilý pre samotársky ako aj spoločenský život, a pripravený spĺňať všetky povinnosti ktoré sú spojené s jeho stavom a ktoré mu uložia predstavení. Medzi schopnosťami, ktorými by mal byť kandidát pre samotársky život nadaný, je dôležitý zdravý a vyrovnaný úsudok. Len výnimočne prijímame kandidátov mladších pod 20 a starších nad 45 rokov. Okrem toho je pre kandidáta pre pátra potrebné, aby mal dostatočné vzdelanie potrebné ku kňazstvu; dobrý sluch pre spievanie; a aby pred príchodom do noviciátu nadobudol postačujúce ovládanie latinského jazyka.

Prijatie

Ak sa niekto cíti byť povolaný ku kartuziánskemu životu, môže sa písomne obrátiť na novicmajstra (páter magister). Ten sa s ním dohovorí o eventuálnej návšteve v kartúze, a potom o ďalšom pokuse v mnískom rámci. Ak sa kandidát rozhodne pre vstup do kláštora, o jeho prijatí rozhodne magister a prior. Niekoľko dní po vstupe dostane čierny postulantský plášť a čiapku, ktoré nosí pri spoločnej liturgii. Postulát trvá 3 mesiace a nie viacej ako jeden rok. Ak kandidát pri svojom predsavzatí vytrval, prosí na kapitule aby ho prijali „na skúšku v mnískom oblečení ako pokorného služobníka všetkých“. Vtedy zbor tajne hlasuje o jeho prijatí, avšak jeho konečné rozhodnutie je v priorovej moci. Prosba a hlasovanie sú pri každom nasledujúcom stupni mnískeho života.

Noviciát

V čase noviciátu, ktorý trvá dva roky, nosí novic biely habit s kratšou kukulou (talárom) a pri spoločnej liturgii na to ešte čierny plášť. Hoci je vlastníkom nad svojim imaním do večných sľubou, nemá však pri sebe v cele nič svoje, aby takto mohol nasledovať chudobného Krista. Bratia sa musia ku koncu prvého roku noviciáta rozhodnúť pre život konverza alebo donáta. Pátri-novici začínajú v druhom roku teologické štúdium, ktoré prebieha vo vnútry kláštora a je prispôsobené kartuziánskemu životu.

Sľuby

Po ukončení noviciátu skladá mních na tri roky sľuby: stálosti, poslušnosti a zmenu mravou. Pátri ostávajú po sľuboch naďalej pod vedením novicmajstra, bratia až do večných sľubov. Po troch rokoch mních zopakuje sľuby na nasledujúce dva roky, potom je – ak sa ukáže – pripustený k večným sľubom, ktoré ho viažu až do smrti. Pravidlá hovoria, že predtým ako sa niekto zaviaže sľubmi „nech si dôkladne premyslí či sa chce skutočne navždy darovať Bohu“ (30,1). Neodvolatelná všeobecná povinnosť sa uskutoční až po siedmich rokoch. Počas trvania dvojročného noviciáta môže mních kedykoľvek slobodne odísť, avšak už pri vstupe platia Ježišové slová: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo“. Kto vstupuje s úmyslom, iba zakúsiť, práve tú podstatu kartúzy nezakúsi, lebo ona je v bezvýhradnej odovzdanosti seba samého Bohu.

Údaje:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovinsko
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Internetová stránka Veľkej Kartúzy:
www.chartreux.org